Algemene Voorwaarden

Made by Joos | KVK 80499392 | BTW-identificatienummer NL003455818B82
Amsterdam | 1073 ST

Door gebruik te maken van onze service bij Made by Joos ga je akkoord met de algemene voorwaarden.

De materialen op de website en de sociale media kanalen van Made by Joos zijn intellectueel eigendom van Made by Joos. Wil je materiaal hergebruiken of kopiëren, in welke vorm dan ook, neem dan contact op met de auteur. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Made by Joos is het niet toegestaan om de materialen te gebruikten. Vind je het leuk om materialen te delen met anderen via sociale media of te vermelden op jouw website? Als de oorspronkelijke vorm behouden wordt met de juiste vermelding mag dat natuurlijk. Benoem dan madebyjoos.nl, #madebyjoos of @madebyjoos.nl

Inhoudsopgave:

Artikel   1 – Definities
Artikel   2 – Identiteit van de ondernemer
Artikel   3 – Toepasselijkheid
Artikel   4 – Het aanbod
Artikel   5 – De overeenkomst
Artikel   6 – Herroepingsrecht
Artikel   7 – Kosten in geval van herroeping
Artikel   8 – Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel   9 – De prijs
Artikel 10 – Conformiteit en garantie
Artikel 11 – Levering en uitvoering
Artikel 12 – Betaling
Artikel 13 – Voorbehoud van eigendom & Intellectueel eigendom
Artikel 14 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
Artikel 15 – Klachtenregeling
Artikel 16 – Geschillen
Artikel 17 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Klant/consument: de natuurlijke persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
 2. Ondernemer: de natuurlijk of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt.
 3. Dag: kalenderdag
 4. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 5. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
 6. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om persoonlijke aan hem gerichte informatie op te slaan, op een manier die deze informatie voor hem toegankelijk maakt voor toekomstig gebruik gedurende een tijdsduur die is afgestemd op het doel;
 7. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
 8. Materiële drager: een dvd, cd of usb die digitale inhoud bevat
 9. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 10. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen Made by Joos en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 11. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen;

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Josette Canieso – de Block, Made by Joos
Pieter Aertszstraat 80-3
1073 ST Amsterdam
E-mailadres: info@madebyjoos.nl

KvK-nummer: 80499392
Btw-identificatienummer: NL003455818B82

Artikel 3 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Made by Joos en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Door ondertekening van een overeenkomst of opdrachtbevestiging, of door akkoord gaan via de website door het plaatsen van een online bestelling bij Made by Joos verklaart de klant dat zij kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden en dat zij met deze voorwaarden akkoord gaat.
 5. Deze algemene voorwaarden kunnen door Made by Joos tussentijds gewijzigd worden. Consumenten die op dat moment een bestelling hebben geplaatst die nog niet geleverd is, worden hiervan op de hoogte gesteld.
 6. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.
 7. In geval van strijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en gemaakte afspraken in een overeenkomst dan prevaleren de bepalingen uit de overeenkomst.
 8. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de consument wordt door in gebruik name van deze algemene voorwaarden verworpen.


Artikel 4 – Het aanbod

 1. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 2. De ondernemer kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren op afbeeldingen van producten exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.
 3. Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
 4. Het aanbod is vrijblijvend. De ondernemer is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.
 5. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 6. Made by Joos is gerechtigd om een naamsvermelding te plaatsen in/op geleverde producten. De opdrachtgever is niet gerechtigd deze naamsvermelding te verwijderen, behoudens die gevallen waarin Made by Joos uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven voor verwijdering.
 7. Made by Joos is niet aansprakelijk en/of verantwoordelijk voor fouten in de offerte wanneer de opdrachtgever redelijkerwijs kon begrijpen dat de offerte, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing, verschrijving of typefout bevat.


Artikel 5 – De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in artikel 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.
 4. Na het tot stand komen van een overeenkomst kan deze enkel met wederzijdse goedkeuring worden gewijzigd.
 5. Made by Joos heeft het recht bepaalde dienstverlening uit te laten voeren door derden zonder dat zij de klant daarvan op de hoogte dient te stellen. Indien door de uitvoering van de dienstverlening door derden meerkosten worden gemaakt zullen deze na overleg aan de klant worden doorberekend.
 6. Indien de klant een overeenkomst met Made by Joos wenst te annuleren komt hem dit recht enkel toe indien de opdracht wordt geannuleerd voordat de producten verstuurd zijn en indien het gaat om niet-gepersonaliseerde producten. De klant dient Made by Joos schriftelijk en tijdig mede te delen de bestelling te willen annuleren.
 7. Indien de ondernemer, door omstandigheden ten tijde van de offerte of de opdrachtbevestiging onbekend, meer werk moet verrichten dan overeengekomen is in de offerte of opdrachtbevestiging, is Made by Joos gerechtigd de daaruit voortvloeiende meerkosten aan klant in rekening te brengen. Indien klant bezwaar heeft tegen de meerkosten die de ondernemer in rekening wenst te brengen, heeft de klant het recht het nog niet uitgevoerde gedeelte van de opdracht te annuleren, waarbij de klant gehouden is het tot dusver door Made by Joos uitgevoerde werk te vergoeden.


Artikel 6 – Herroepingsrecht

Bij levering van producten:

 1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen.
 2. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekendgemaakte vertegenwoordiger. Als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen geldt: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen.
 3. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken om de kenmerken van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
 4. Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de ondernemer. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending
 5. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door Made by Joos verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 6. Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht en/of het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.

Bij diensten en digitale inhoud die niet op materiële drager is geleverd:

 • Het herroepingsrecht vervalt voortijdig bij de levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd zover de ondernemer met de nakoming is begonnen met en de consument zijn uitdrukkelijke voorafgaande toestemming heeft verleend dat Made by Joos de overeenkomst onmiddellijk uitvoert voordat de bedenktijd is afgelopen en de klant erkent dat hij zijn herroepingsrecht verliest als de levering van de digitale inhoud is begonnen.


Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping

 1. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product tenzij Made by Joos aangeeft de kosten zelf te dragen. Dan hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen.
 2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terugontvangen is door de ondernemer of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden. Terugbetaling zal geschieden via dezelfde betaalmethode die door de consument is gebruikt tenzij de consument nadrukkelijk toestemming geeft voor een andere betaalmethode.
 3. Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door de consument zelf is de consument aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product.
 4. Onvoldoende of niet gefrankeerde retourzendingen worden niet door Made by Joos aangenomen.

Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht

 1. De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor producten. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
 2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk:
  1. voor producten die door Made by Joos tot stand zijn gebracht volgens specificaties van de klant (namen, geboortedatum, geboorteplaats, speciale kleuren etc.);
  1. voor producten die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
  1. voor producten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
  1. voor producten die snel kunnen bederven of verouderen;
  1. voor hygiënische producten waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.

Artikel 9 – De prijs

 1. Alle door Made by Joos gecommuniceerde prijzen zijn bedragen in euro’s, inclusief btw, exclusief verzendkosten en overige vastgestelde heffingen en/of retributies, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven. Indien er verzendkosten worden gerekend, zal dit duidelijk en tijdig voor het sluiten van de overeenkomst worden vermeld. Daarnaast zullen deze kosten in het bestelproces worden weergegeven.
 2. Made by Joos behoudt zich het recht om prijzen tussentijds te wijzigen. Indien de prijzen van aangeboden producten stijgen na totstandkoming van de overeenkomst, dan is de klant gerechtigd de overeenkomst te annuleren per de datum dat de prijsverhoging ingaat. Prijsverhogingen ten gevolge van een wettelijke regeling of bepaling zijn hierbij uitgesloten.
 3. De ondernemer mag producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 4. Aanbiedingen gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten of bestellingen.

Artikel 10 – Conformiteit en garantie

 1. Made by Joos zal bij de uitvoering van de overeenkomst zoveel mogelijk het in de offerte overeengekomen beoogde resultaat nastreven. Indien naar oordeel van de klant de geleverde resultaten niet overeenkomen met het in de offerte overeengekomen beoogde resultaat, zullen de klant en Made by Joos in overleg treden om het geleverde alsnog aan de beoogde resultaten te laten voldoen.
 2. De garantietermijn van Made by Joos komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. Made by Joos is derhalve niet verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor de individuele toepassing van de consument, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.
 3. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 2 maanden na levering aan de ondernemer schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.
 4. De garantie geldt niet indien:
  1. De consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;
  1. De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van de ondernemer en/of op de verpakking behandeld zijn;
  1. De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.
 5. In aanvulling op hetgeen bepaald in artikel 10.1, zullen de kosten voor het meerwerk als bedoeld in dat lid overeenkomstig het normale tarief van Made by Joos worden gefactureerd aan de consument, tenzij de consument naar inziens van Made by Joos aannemelijk kan maken dat de afwijkingen in het resultaat te wijten zijn aan de gebrekkige uitvoering van de overeenkomst aan de kant van Made by Joos.
 6. Mocht vast komen te staan dat de gebrekkigheid van de door Made by Joos te leveren producten voor rekening komt van Made by Joos, heeft de klant geen recht op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst, behoudens hetgeen bepaald in deze voorwaarden.

Artikel 11 – Levering en uitvoering

 1. Made by Joos zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. De levertijd van bestelde producten via de webshop vangt aan op het moment dat Made by Joos de betaling heeft ontvangen.
 3. De door Made by Joos te hanteren leveringstermijn varieert per opdracht en worden in overleg met consument vastgesteld, al dan niet vermeldt bij het aanbod. De door Made by Joos opgegeven levertijd begint na totstandkoming van de overeenkomst en na ontvangst van alle benodigde gegevens en/of materialen van de consument, mits voorradig.
 4. Made by Joos verstuurt pakketten met Post.nl. Na ontvangst van de bestelling ontvangt de klant direct een orderbevestiging per mail. Indien de bestelde artikelen onverhoopt niet voorradig zijn neemt Made by Joos binnen 3 werkdagen contact op met de klant.
 5. Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de consument geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding.
 6. Made by Joos zal geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed, doch uiterlijk binnen 30 dagen, uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
 7. Na ontbinding conform het vorige lid zal Made by Joos het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.
 8. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.
 9. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 12 – Betaling

 1. De betalingsverplichting van de consument vangt aan op de dag waarop de overeenkomst tot stand komt.
 2. Betaling door de consument geschiedt online door middel van iDeal of via bankoverschrijving.
 3. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen. Bij een bestelling via de webshop zal direct worden betaald alvorens de producten aan de consument worden geleverd.
 4. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag de consument in algemene voorwaarden niet verplicht worden tot vooruitbetaling van meer dan 50%. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden
 5. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
 6. Na ontvangst van betaling ontvangt de consument een bevestiging van de bestelling.
 7. Bestellingen worden uitsluitend vervaardigd en verzonden na ontvangst van betaling.
 8. Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de ondernemer is gewezen op de te late betaling en de ondernemer de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. De ondernemer kan ten voordele van de consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.
 9. De consument gaat er mee akkoord dat Made by Joos elektronisch factureert. Indien de consument een factuur per post wenst te ontvangen dan behoudt Made by Joos zich het recht om hiervoor meerkosten à €2,50 per factuur te berekenen

Artikel 13 – Voorbehoud van eigendom & Intellectueel eigendom

 1. Alle rechten van intellectuele eigendom op alle ter beschikking gestelde documentatie, aanbiedingen, tekeningen en modellen alsmede voorbereidend materiaal daarvan berusten uitsluitend bij Made by Joos tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. De door Made by Joos geleverde producten mogen, gedeeltelijk of geheel, nooit worden verveelvoudigd of worden doorverkocht aan andere retailers of groothandelaren, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Tevens is doorverkoop en distributie niet toegestaan.
 3. De inhoud van de website, waaronder doch niet uitsluitend: de teksten, afbeeldingen, vormgeving, merken en domeinnamen, zijn het eigendom van Made by Joos en worden beschermd door auteursrechten en intellectuele of industriële eigendomsrechten die onder het toepasselijk recht bestaan. Het is gebruikers van de website niet toegestaan om de website of enig gedeelte daarvan te verveelvoudigen dan wel ter beschikking te stellen zonder toestemming van Made by Joos.
 4. Alle auteursrechten en intellectuele eigendommen op door Made by Joos ontwikkelde voortbrengselen van de menselijke geest, zijn en blijven exclusieve eigendom van Made by Joos.

Artikel 14 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Opzegging

 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de offerte anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt. Het recht van tussentijdse opzegging van de overeenkomst door consument is uitgesloten, onverminderd het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde.
 2. Beide partijen, zowel consument als Made by Joos, komt de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst slechts toe indien de andere partij, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van de wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst.
 3. De consument kan een overeenkomst die voor (on)bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, te allen tijde (tegen het einde van de bepaalde duur) opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 4. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:
  1. te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
  1. tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
  1. altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.
 5. Made by Joos kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen indien zich dringende redenen voordoen, waaronder in ieder geval worden begrepen de gevallen waarin:
 6. aan consument (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend;
 7. ten aanzien van consument faillissement wordt aangevraagd of uitgesproken;
 8. het vermoeden bestaat dat de consument niet aan zijn of haar betalingsverplichting bij verlenging van de overeenkomst kan voldoen;
 9. consument handelt in strijd met de openbare orde of de goede zeden, of enige uit de overeenkomst met Made by Joos voortvloeiende verplichting;
 10. consument inbreuk maakt op rechten van derden;
 11. consument handelt in strijd met redelijke richtlijnen of aanwijzingen van Made by Joos;
 12. consument niet reageert op correspondentie per e-mail, telefoon en/of schriftelijk wel al dan niet aangetekend schrijven;
 13. bij terugkerende betalingsproblemen.

Made by Joos zal wegens deze beëindiging, zoals bepaald in artikel 13.3, nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.

 • Indien consument op het moment van de ontbinding als bedoeld in artikel 14.2 en 14.5 reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaan making zijn. Bedragen die Made by Joos vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

Verlenging

 • Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.

Duur

 • Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste een maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

Artikel 15 – Klachtenregeling​

 1. Producten van Made by Joos worden met de grootst mogelijke zorg vervaardigd en gecontroleerd voor verzending. Made by Joos staat er voor in dat de producten voldoen aan de eigenschappen die bij normaal gebruik door de consument verwacht mogen worden van een product.
 2. De ondernemer beschikt over een voldoende bekendgemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 3. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 2 maanden volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd. De consument voorziet deze melding van een volledige en duidelijke omschrijving, zo mogelijk met afbeeldingen.
 4. Bij Made by Joos ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Made by Joos binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 5. De consument dient Made by Joos in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. 
 6. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
 7. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.
 8. Het indienen van een klacht schort de betalingsverplichting niet op.

Artikel 16 – Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen Made by Joos en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland.

Artikel 17 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

 1. Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Zoals:
  1. Made by Joos behoud auteursrecht op alle gemaakte illustraties en kan de illustratie nog een keer gebruiken voor een ander doeleind.
  1. Made by Joos heeft het recht om na een samenwerking het ontwerp of foto’s hiervan te gebruiken voor eigen (promotionele) doeleinden.
  1. Op alle ontwerpen van Made by Joos wordt het logo/de bedrijfsnaam vermeld. Passend bij het thema en het ontwerp.

Laatste aanpassingen algemene voorwaarden zijn doorgevoerd op 19 juni 2022.